نظارت بر ارائه خدمات رفاهی

خدمات برون‌سپاری شده:

 برخی از خدمات ارائه شده به دانشجویان در قالب خدمات برون‌سپاری به دانشجویان ارائه می‌گردد. در این خصوص اداره امور دانشجویی وظیفه نظارت بر ارائه خدمات را در این خصوص بر عهده دارد.

  • انتشارات دانشجویی  با ارائه خدمات پرینت و تکثیر و فروش اوازم تحریر، صحافی، سیمی و ....
  • فروشگاه پردیس با ارائه خدمات تغذیه ای و لوازم ضروری مورد نیاز ایشان
  • سلف پردیس با ارائه خدمات توزیع غذا بر اساس خرید از پیش انجام شده توسط دانشجویان در سامانه تغذیه در طول ترم های تحصیلی

نظارت بر ارائه خدمات:

  • انتشارات دانشجویی
  •  فروشگاه پردیس
  • سلف پردیس