اداره امور دانشجویی

وظایف محوری :

اداره امور دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس اداره امور زیر را بر عهده دارد:

 1. امور رفاهی و خدمات دانشجویی شامل:
 • وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
 • وام صندوق تعاون
 • وام شاهد و ایثارگر
 1. ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود
 2. امور تسویه حساب دانشجویی
 3. دبیرخانه کمیسیون موارد خاص
 4. برنامه ریزی ونظارت بر روند تخصیص و نحوه اجرای کار دانشجویی
 5. جشن ازدواج دانشجویی
 6. ازدواج دانشجویی نهاد رهبری
 7. دبیرخانه کمیته انضباطی
 8. برنامه ریزی،اجرا و نظارت بر امور بهداشت و سلامت دانشجویان
 9. نظارت بر ارائه خدمات: بیمه ، اسکان ، سلف سرویس،فروشگاه، انتشارات دانشجویی....
 10. پاسخگویی مراجعات دانشجویی