کار دانشجویی

یکی از وظایف اداره امور دانشجویی ایجاد فرصت‌های کاری برای دانشجویان و تأمین نیروی دانشجویی مورد نیاز دوایر دانشگاه است. کار دانشجویی به دانشجویان این فرصت را می‌دهد که همزمان با تحصیلات خود در زمینه ای کسب مهارت کند، با کارهای اداری و مدیریتی آشنا شده و بتواند بخشی از هزینه‌های تحصیل خود را تأمین نماید و از این طریق، شرایط را برای یافتن شغل مناسب پس از تکمیل تحصیلات،  فراهم کنند. این دوره را می‌توان به نوعی یک دوره کارورزی دانست که پیش از ورود جدی به بازار کار  به سبب ایجاد ورزیدگی در دانشجویان اهمیت دارد. از سوی دیگر استفاده از نیروی دانشجویی در  بخش‌های مختلف، دانشگاه را در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز یاری می‌دهد.

آئین نامه کار دانشجویی