امور شاهد و ایثار

اداره امور دانشجویی در خصوص رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر نیمسال تحصیلی  وظیفه معرفی دانشجویان واجد شرایط به بنیاد شهید و انجام هماهنگی‌های لازم با واحد حسابداری جهت واریز کمک هزینه تحصیلی به حساب این دانشجویان را بر عهده دارد.

فرم ثبت نام شاهد و ایثارگر