آغاز ثبت نام اولیه اسکان اقامتگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ثبت نام اولیه اسکان اقامتگاه
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • شهرستان محل اقامت*
  6
 • شماره تلفن همراه*
  7