افتخارات

  • شرکت تیم دارت پردیس در مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان سراسر کشور
  • شرکت در مسابقات قهرمان کشوری در رشته کاراته در سال های 93، 94 و 95
  • کسب 12 عنوان مقام قهرمانی در مسابقات کشوری در اوزان مختلف رشته کاراته سبک شتوریو کوبه اوزاکا از سال 93 تا کنون.
  • موفقیت 15 نفر از دانشجویان رزمی کار در آزمون های مربیگری و داوری رشته کاراته و کسب مدرک مربیگری و داوری درجه 3 از سال 89 تا کنون.
  • موفقیت بیش از 40 نفر از دانشجویان رزمی کار در دریافت کمربند مشکی کاراته سبک شتوریو از سال 86 تا کنون.
  • موفقیت 4 نفر از دانشجویان رزمی کار در دریافت کمربند مشکی تکواندو از سال 86 تا کنون.
  • شرکت تیم 5 نفره شنا از پردیس در مسابقات انتخابی المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور زمستان 96.
  • شرکت تیم دارت پردیس در مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان سراسر کشور و کسب مقام سوم در رشته دوبل

 

جدول شماره 1- تعداد مسابقات رسمی

سال

93

94

95

96

97

98

99

تعداد مسابقه

1

1

2

2

1

0

1

تعداد شرکت کننده از پردیس

9

8

7

16

2

0

1

 

جدول شماره 2- رشته های مسابقات رسمی

سال

93

94

95

96

97

98

99

عنوان

مسابقات قهرمانی کاراته بین باشگاهی کشور (11 مقام)

سه مقام اول

چهار مقام دوم

چهار مقام سوم

مسابقات کاراته استان تهران یادواره سردار همدانی (9 مقام)

دو مقام اول

دو مقام دوم

پنج مقام سوم

مسابقات کاراته کشوری سبک شیتوریوکوبه اوزاکا (4 مقام)

یک مقام اول

یک مقام دوم

دو مقام سوم

مسابقات شنا منطقه 1 ورزش دانشگاه های کشور

(انتخابی المپیاد دانشجویی 97)

رتبه 11 ام

شرکت در مسابقات دارت وزارت علوم و کسب مقام سوم مشترک دوبل

-

شرکت در مسابقات تکواندو مجازی قهرمان کشوری دانشجویان سراسر

مسابقات قهرمانی کاراته بین باشگاهی کشور (3مقام)

سه مقام دوم

یک مقام سوم

مسابقات شنا آزاد جام فجر (5 مقام)