مسابقات و جشنواره های ورزشی

مسابقات ورزشی با هدف ایجاد روحیه نشاط و پویایی، ایجاد فضای تمرینی و آمادگی اعضای تیم های ورزشی، توسعه فرهنگ ورزشی در سطح پردیس و تعامل و دوستی با سایر دانشگاه ها برگزار می گردد.

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی در قالب جشنواره های ورزشی در دانشگاه و اقامتگاه و به مناسبت های مختلف از جمله جام رمضان، هفته دانشجو و ...  در رشته های مختلف ورزش همگانی و قهرمانی برگزار می گردد.

همچنین تیم های ورزشی پردیس در مسابقات و المپیادهای ورزشی وزارت علوم و نیز مسابقات قهرمان کشوری، استانی و منطقه ای شرکت می کنند.