فرم مشخصات دانشجویی

عنوان فرم
 • 0
 • رشته تحصیلی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • مشخصات فردی
  3
 • نام و نام خانوادگی*
  4
 • کد ملی*
  5
 • تاریح تولد*
  6
 • محل تولد*
  7
 • محل سکونت*
  8
 • وضعیت تأهل*
  مجرد
  متاهل
  9
 • تاریخ تاهل*
  10
 • شماره تماس دانشجو*
  11
 • شماره تماس اضطراری*
  12
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  13
 • کدپستی*
  14
 • مشخصات خانوادگی
  15
 • نام و نام خانوادگی پدر*
  16
 • تاریخ تولد پدر*
  17
 • میزان تحصیلات پدر*
  18
 • شماره تماس پدر*
  19
 • شغل و محل کار پدر*
  20
 • نام و ناخانوادگی مادر*
  21
 • تاریخ تولد مادر*
  22
 • میزان تحصیلات مادر*
  23
 • شماره تماس مادر*
  24
 • شغل و محل کار مادر*
  25
 • نام و نام خانوادگی همسر*
  26
 • تاریخ تولد همسر*
  27
 • میزان تحصیلات همسر*
  28
 • شغل و محل کار همسر*
  30
 • سوابق تحصیلی
  31
 • دانشجو کدام مقطع تحصیلی هستید؟*
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  32
 • نشانی محل سکونت*
  40
 • تلفن محل سکونت*کد شهرستان را بنویسید
  41
 • کد پستی*
  42
 • میزان درآمد ماهیانه خانواده*
  43
 • آیا شما تحت پوشش نهادی هستید؟*
  خیر
  بله
  کمیته امداد
  بنیاد شهید
  بنیاد جانبازان
  44
 • آیا جزو خانواده ایثارگران هستید؟*
  بله
  خیر
  45