آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره امور دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
وام شهریه صندوق رفاهاداره امور دانشجویی
نحوه ثبت نام در پرتال دانشجویی صندوق رفاهاداره امور دانشجویی
کارنامه سلامت جسم دانشجویاناداره امور دانشجویی
فرم درخواست های دانشجوییاداره امور دانشجویی
فرم درخواست اسکان موقت در اقامتگاهاداره امور دانشجویی
فرم ثبت نام دانشجوییاداره امور دانشجویی
فرم ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثاراداره امور دانشجویی
فرآیند پرداخت وام به دانشجویانفرآیند پرداخت وام به دانشجویاناداره امور دانشجویی
شرایط ضمانت تعداد ضامنیناداره امور دانشجویی
شرایط ضامنین جهت بهره برداری از وام دانشجواداره امور دانشجویی
سند تعهدنامه دانشجویی وام صندوق رفاهاداره امور دانشجویی
سند تعهد محضری کلیه وامهااداره امور دانشجویی
دستورالعمل نحوه ورود به پرتال دانشجوییاداره امور دانشجویی
آیین نامه جامع صندوق رفاهاداره امور دانشجویی
آشنایی با سند تعهدنامه دانشجوییاداره امور دانشجویی