امور سلامت و بهداشت

واحد بهداشت دانشگاه با همکاری اداره امور دانشجویی به ارائه خدمات حوزه پزشکی و سلامت به دانشجویان، اساتید و کارکنان می‌پردازد؛ خدمات این واحد در دو بخش ارائه می گردد:

- تشکیل پرونده سلامت وزارت علوم در ابتدای سال تحصیلی ویژه دانشجویان جدیدالورود

- ویزیت پزشک عمومی، ویزیت پزشک متخصص و سخنرانی‌ و کارگاه های پزشکی (نوین و سنتی )

- بازدیدهای بهداشتی محیط پردیس و اقامتگاه

کارنامه سلامت جسم وزارت علوم