معاونت دانشجویی و فرهنگی - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 چکیده آئین نامه دانشجویان برتر
چکیده آئین نامه دانشجویان برتر
يکشنبه 12 آذر 1396
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه اقامتگاه
اقامتگاه
چهارشنبه 15 فروردين 1397
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه کار دانشجویی
کار دانشجویی
شنبه 29 ارديبهشت 1397
دانلود فایل پیوست