فرم مشخصات نوعروسان

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی دانشجو*
  1
 • مقطع و رشته تحصیلی*
  2
 • کدملی دانشجو*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • شماره همراه دانشجو*
  5
 • شماره پیام رسان بله*
  6
 • شماره منزل*
  7
 • شماره ضروری*
  8
 • نام خانوادگی همسر*
  9
 • نسبت فامیلی با دانشجو*
  10
 • کد ملی همسر*
  11
 • شغل همسر*
  12
 • شماره همراه همسر*
  13
 • شهر محل سکونت قبل از ازدواج*
  14
 • شهر محل سکونت بعد از ازدواج*
  15
 • وضعیت تأهل*
  نامزد
  عقد موقت
  عقد دائم
  ازدواج
  16
 • شهر محل سکونت*در صورت ازدواج
  19
 • نوع محل سکونت*در صورت ازدواج
  استیجاری
  مالکیت
  منزل پدر همسر
  20
 • برگزاری مراسم ازدواج در زمان کرونا*
  بله
  خیر
  21
 • تعداد مهمانان و حضار*
  22
 • شماره حساب*
  23
 • شماره کارت*
  24
 • نام بانک*
  25
 • تصویر صفحه اطلاعات عقدنامه*فایل خود را آپلود کنید آپلود
   26