معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره امور دانشجویی-جشن نوعروسان امام صادقی

جشن نوعروسان امام صادقی:

تکمیل پرونده دانشجویان متاهل و برگزاری مراسم جشن نوعروسان پردیس.

ثبت نام دانشجویان در ازدواج دانشجویی سایت نهاد رهبری و اعزام متقاضیان از همان طریق به مشهد مقدس.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت nahad.irمراجعه نمایید.

18 دى 1397