معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره امور دانشجویی-جشن ازدواج دانشجویی

جشن ازدواج دانشجویی:

تکمیل پرونده دانشجویان متاهل و برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی پردیس.

ثبت نام دانشجویان در ازدواج دانشجویی سایت نهاد رهبری و اعزام متقاضیان از همان طریق به مشهد مقدس.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت nahad.irمراجعه نمایید.

5 آبان 1397