معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره دانشجویی-دبیرخانه کمیته انضباطی

دبیرخانه کمیته انضباطی:

ضرورت پاسداری از حریم و جایگاه بلند دانشگاه و محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق فردی و عمومی دانشگاهیان از طریق تشویق و ترغیب دانشجو به حفظ کرامت و شئون دانشجویی و مقابله با بی نظمی و هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران و حفظ سلامت اخلاقی، اجتماعی و رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی در محیط مقدس دانشگاه و رسیدگی به تخلفات دانشجویان تشکیل کمیته انضباطی در دانشگاهها را طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 14/6/74 موجب شده است. پیرو این مصوبه  و با هدف تفکیک جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها، تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره در سال 1388شیوه نامه انضباطی دانشجویان تصویب و ابلاغ شد .  بر این اساس لذا هرگونه اقدام و رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات دانشجویی در ابعاد جرائم عمومی ، آموزشی ، اداری ، سیاسی ، امنیتی و تخلفات اخلاقی ضمن دریافت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و در مواردی خارج از دانشگاه ، با محوریت کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه صورت خواهد گرفت .

به منظور هماهنگی، ایجاد نظم، پیگیری و رسیدگی مدقن و قانونمند فعالیت‌های اداری و اجرایی مربوط به کمیته انضباطی، دبیرخانه آن در اداره امور دانشجویی ایجاد و کلیه فعالیت‌های آن به لحاظ تشکیل جلسات و تنظیم صورت نشست‌ها و صدور احکام احضاریه‌ها و دعوت نامه‌ها و دیگر فعالیت های مربوط با هماهنگی قبلی مسئولان محترم ذیربط در دانشگاه پیگیری و اعمال می‌شود.

پیگیری برگزاری جلسات کمیته انضباطی و ابلاغ مصوبات از جمله وظایف اداره دانشجویی می باشد.

  

19 اسفند 1396