معرفی

مدیریت اداره کل امور دانشجویی به منظور تأمین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجویی متناسب با الگوی زندگی اسلامی، نظارت بر ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی، درمانی، مشاوره و تربیت بدنی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی را بر عهده دارد. از جمله وظایف اداره کل عبارت است از:

-         برنامه ریزی و نظارت برحسن ارائه خدمات و توزیع عادلانه تسهیلات دانشجویی

-         نیازسنجی، برنامه ریزی و ارتقا، کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان در زمینه های رفاهی، درمانی، مشاوره و غیره

-         برنامه ریزی و سازماندهی ارتباط با خانواده های دانشجویان

-         انجام امور دبیری کمیته انضباطی دانشجویان

-         نظارت بر امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر

-         ارتباط با مراکز خارج از پردیس به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان، بهینه سازی فعالیت ها و جذب امکانات

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امور دانشجویی
 تسهیلات دانشجویی
 کمیته انضباطی
 تسویه حساب دانشجویی
 واحد مشاوره و راهنمایی
 معرفی
 توصیه های مشاوره
 مشاوره الکترونیکی
 واحد تربیت بدنی
 ورزش و سلامت
 واحد بهداشت و درمان