معاونت دانشجویی و فرهنگی - امور فرهنگی-تشکل های دانشجویی-کانون رضوی

این تشکل از سال 94 با محوریت همکاری در اردوهای مشهد مقدس و آشنایی دانشجویان با سیره رضوی آغاز به فعالیت نمود.

20 آبان 1396