معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره امور فرهنگی-تشکل های دانشجویی-هلال احمر

معرفی کانون دانشجویی هلال احمر

کانون دانشجویی هلال احمر ، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که در جهت اصول هفتگانه و اهداف چهارگانه شامل تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسانها، کوشش برای برقراری صلح و دوستی و همچنین حمایت از سلامت و زندگی انسانها و آمادگی و توانمندی برای امداد و نجات و کمکهای اولیه در حوادث به مردم آسیب دیده ، به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان هلال احمر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل میشود.

خانم ملیکا ترابیان حقو ق 95 به عنوان دبیر فعلی کانون در ساختمان معاونت دانشجویی اتاق شهید متوسلیان مستقر می باشند.

 در این کانونها با برنامه ریزی جهت عضوپذیری و بهره مندی بهینه از توان و ظرفیت دانشجویان، بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای فرهنگی، امدادی، بشردوستانه و تحقیقات علمی همسو با اهداف جمعیت هلال احمر که در اساسنامه آن تصریح شده است ایجاد میگردد.

اهداف کانون

1- جذب ، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات  امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

2- توسعه مشارکت دانشجویان ، در تصمیم سازیها ، تصمیم گیریها و فعالیتهای مربوط به سازمان و دانشگاه

3- کمک به امر سلامت اخلاقی جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

4- بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان داوطلب با هلال احمر پس لز فراغت از تحصیل

5- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظائف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی در جهت سیاستهای کلی پژوهشی و اموزشی گشور و جمعیت

6- همکاری داوطلبانه در فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان و نیز برنامه های خدمات بهداشتی و درمانی برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

7- تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوعدوستی در بین دانشجویان با انجام برنامه های بشردوستانه و عامالمنفعه و امدادی و بسط اندیشه هایی همچون مهرورزی، خدمت به دیگران، نیکوکاری، ایثار و از خودگذشتگی، صلح و دوستی با استفاده از ظرفیت دانشگاهها

8- تقویت تفکر دینی و هدایت گرایش فطری و تبیین جایگاه رفیع انسان در عالم هستی بر اساس بینش توحیدی

9- تلاش و کوشش در جهت پرورش روحیهی تبعد آگاهانه و تقویت ایمان و تحکیم عمل صالح و قداست بخشیدن به شیوههای زندگی در پرتو هدایت معنوی و ادای فرایض دینی در بین اعضا

10- اغتنام فرصت جوانی در مسیر کوتاه زندگی و مجاهده در کسب کمال و رفع ملال بر مبنای اتکال به خدا، اعتماد به نفس ، توفیق عبادت و تحصیل سعادت

11- تقویت و پرورش روحیه ی سلم و صفا ، صداقت و صمیمیت ، همدلی و همنوایی در تحقق امر تاءلیف قلوب وتحکیم اخوت در بین اعضاء

12- تقویت اراده اعضاء در مسیر تحقق حیات طیب و معقول

13- اهتمام به پرورش استعدادها ، استکمال روحی و استحصال گنجینه های عقلی و ذخایر وجودی و تقویت بنیه علمی و تسهیل امر رشد و معرفت اعضاء

14- توسعه ی دامنه ی شناخت و معرفت اعضاء نسبت به خانواده سالم و مطلوب در معارف اسلامی بر اساس قرآن ، سیره و روش اسوه های متعالی جهت آماده نمودن جوانان به زندگی اجتماعی

15- تلاش برای گرایش اعضاء به صلاح و اصلاح اجتماعی و برقراری صلح و صفای جهانی و تأمین آرامش انسانها و تضمین سلامت روانها و اجتناب و پرهیز از خشونت

16- تلاش در جهت فراگیری آئین دوستی و مصاحبت ، رحمت و شفقت ، رفق و ملایمت و تعارف و تعاطف نسبت به یکدیگر و پرهیز از تندی و خشونت و اجتناب از کینه و خصومت در بین جوانان

17- تقویت روحیه ی شور ونشاط و امید و حرکت در بین اعضاء براساس تبلیغ و تعمیم فرهنگ کار و ابتکار ، فضیلت اشتغال و قداست کسب حلال و تلاش معاش

18- ابتهاج روحی واتحاد جمعی در عمران و آبادانی میهن اسلامی با دستهای توانا واندیشه ی پویای جوانان پرشور ایرانی و استعانت از غیرت ملی ونصرت الهی

19- تقویت روحیه ی خدمت وهمکاری ، احسان و فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی  نسبت به همنوعان و مجاهدت ومداومت در کسب توفیق خدمت خلق و ادای شکر نعمت خالق

20- پرورش جسمی و توانمندی و چالاکی همراه با تقویت روحیه ی جوانمردی و فتوت ، شهامت و شجاعت و پرورش حس حق طلبی  

وظایف کانون:

الف- عضوگیری از بین دانشجویان داوطلب با انجام فراخوان در طی سال

ب- برنامه ریزی جهت آموزش و بکارگیری دانشجویان و آماده نمودن آنان برای شرکت در فعالیت های امدادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، خدمات عام المنفعه سازمان

ج- ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به دانشجویان در چارچوب اهداف و برنامه های سازمان

د- جلب همکاری مردم و نهادها از طریق شناساندن اهداف و معرفی فعالیتهای جمعیت حلال احمر

ه- برنامه ریزی و اجرای طرح های مشترک علمی و پژوهشی با سایر نهادها به منظور تبیین هدفها و برنامه های سازمان

و- ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه در بین دانشجویان با اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و عام المنفعه

ز- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای استفاده مطلوب از توانایی ، استعداد و تخصص دانشجویان در گسترش فرهنگ صلح ، تفاهم و دیگر ارزشها و مفاهیم والای انسانی و الهی

30 مهر 1397