معاونت دانشجویی و فرهنگی - امور فرهنگی-تشکل های دانشجویی-ستاد اقامه نماز

تمامی امور مربوط به اقامه نماز جماعت برعهده ستاد اقامه نماز می باشد. فعالیت های این تشکل شامل موارد زیر است:

1-امور اجرایی (ساماندهی مصلی)

2-امور آموزشی (پاسخگویی احکام/تصحیح نماز)

3-اطلاع رسانی

19 اسفند 1396