معاونت دانشجویی و فرهنگی - امور فرهنگی-تشکل های دانشجویی-کانون انتظار

این تشکل از سال 84 آغاز به فعالیت نمود. محور اصلی فعالیتهای ایشان پیرامون مباحث مهدویت می باشد.

20 آبان 1396