معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره امور فرهنگی-انجمن های علمی

معرفی:

به منظورحمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور،تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فرام آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی،همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه به فعالیت می پردازند. انجمنهای علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیتهای علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است. در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی می تواند تشکیل شود. در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند می توانند نسبت به تشکیل انجمن علمی دانشجویی  اقدام نمایند.

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از فروردین ماه سال 1396 طبق آیین نامه وزارت علوم از معاونت پژوهشی به معاونت دانشجویی- فرهنگی انتقال یافته است.

اهداف :

1ـ ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

2ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها

3ـ حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه

5ـ تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی

انجمن های تشکیل شده به قرار زیر است:

  1. انجمن علوم تربیتی (دبیر انجمن خانم صبا علمی علوم تربیتی 95)
  2. انجمن حقوق (دبیر انجمن خانم مرضیه وفایی حقوق 95)
  3. انجمن فلسفه و کلام اسلامی (دبیر انجمن خانم مریم قلی زاده فلسفه 95)
  4. انجمن فقه و حقوق اسلامی (دبیر انجمن خانم فاطمه بانو عموپور فقه 95)
  5. انجمن الهیات (بین رشته ای) (دبیر انجمن خانم ملیحه ابوالقاسمی حقوق 95)
  6. انجمن زبان (بین رشته ای) (شامل زبان انگلیسی، عربی، فارسی و فرانسه ) (دبیر انجمن خانم فاطمه منصوریان حقوق 95)

جهت عضویت به اتاق انجمن های علمی ( 706 ) در ساختمان معاونت فرهنگی دانشجویی مراجعه نمایید.

فرم ثبت نام انجمن های علمی دانشجویی

30 مهر 1397